Cele Stowarzyszenia to:

 1. Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem, poznawaniem historii.
 2. Kształtowanie świadomości historycznej i kulturowej społeczeństwa.
 3. Pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju świadomości
  narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Popularyzacja, uczestnictwo i organizacja działań w zakresie propagowania historii
  i tradycji kulturowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze
  szczególnym uwzględnieniem historii i kultury regionów Słowiańszczyzny, Rusi i
  Skandynawii z okresu średniowiecza.
 6. Propagowanie wiedzy na temat historii, kultury materialnej i niematerialnej okresu
  średniowiecza z rejonów Słowiańszczyzny, Rusi i Skandynawii.
 7. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej oraz społecznej członków
  Stowarzyszenia.
 8. Wzbogacanie wiedzy historycznej członków stowarzyszenia.
 9. Zakup, odtwarzanie, rekonstrukcja historycznego wyposażenia i uzbrojenia.
 10. Utrzymanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa
  kulturowego i przyrodniczego regionu, w tym krajobrazu.
 11. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie sportu i rekreacji.
 12. Wykonywanie rękodzieła.
 13. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.
 14. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza organizacji
  pozarządowych realizujących zbieżne cele regulaminu.
 15. Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej
 16. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej
 17. Działanie na rzecz integracji środowisk rekonstrukcyjnych.
 18. Zwiększanie aktywności społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych w
  szczególności poprzez działalność rekonstrukcyjną
 19. inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych i
  ich rodzin.
 20. Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy realizacji jego celów i nie
  może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie wystaw o tematyce historycznej i społecznej.
 2. Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji.
 3. Organizacja i udział w spotkaniach, zlotach, konferencjach, zjazdach i innych
  przedsięwzięciach poświęconych tematyce historii i rekonstrukcji historycznej.
 4. Promowanie historii wśród dzieci i młodzieży.
 5. Współpracę ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi.
 6. Prowadzenie kampanii społecznych.
 7. Organizowanie imprez o tematyce historycznej i społecznej.
 8. Organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym,
  kulturalnym i/lub komercyjnym, związanych z tematyką historyczną.
 9. Działania społeczne, inicjatywy kulturalne, działalność szkoleniową, informacyjną,
  wydawniczą.
 10. Uczestnictwo w inscenizacjach historycznych.
 11. Współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na
  rzecz nauki kultury i ochrony zabytków.
 12. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządami, Lasami
  Państwowymi i innymi instytucjami działającymi na terenie Rzeczypospolitej.
 13. Współpracę z innymi organizacjami porządkowymi.
 14. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 15. Wydawanie własnych publikacji.
 16. Prowadzeniem strony internetowej.
 17. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o historii regionu, na którym działa
  Stowarzyszenie.
 18. Działalność grupy rekonstrukcji historycznej.
 19. Wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej.
 20. Odtwarzanie i gromadzenie historycznych strojów oraz ekwipunku przy
  zachowaniu jak najdalej posuniętej wierności historycznej.
 21. Pozyskiwanie eksponatów poprzez ich zakup ze środków własnych, w drodze
  wymiany, w postaci darowizn oraz w „depozyt”.
 22. Rekonstruowanie wydarzeń historycznych okresu średniowiecza.
 23. W oparciu o rekonstrukcję odtwarzanie historycznego wyposażenia i uzbrojenia.
 24. Działanie na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa kulturowego i
  niedopuszczenie do likwidacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków związanych
  z historią regionu mazowieckiego.
 25. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji
  celów Stowarzyszenia.